Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Informacja - miniatura

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli składa Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu podziękowanie za przekazanie kamizelek odblaskowych, które posłużą naszym rodzinom zastępczym i osobom niepełnosprawnym w poprawie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
 
 

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, przy ulicy Łaskiej 59

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, przy ulicy Łaskiej 59


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do udziału w zajęciach terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ulicy  Łaskiej 59, który planujemy uruchomić  w I półroczu 2015 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych,  upośledzonych umysłowo oraz  wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zajęcia terapeutyczne w Domu będą odbywać się w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku, który pozbawiony jest barier architektonicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli będzie funkcjonować przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00 do 15:00.

W Domu prowadzone będą treningi kulinarne, higieny osobistej, gospodarczo - techniczne, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Uczestnik będzie mógł samodzielnie bądź też przy pomocy terapeuty przygotować posiłek, obsługiwać sprzęt AGD, dbać o higienę osobistą, rozwijać zainteresowania muzyczne  oraz spędzania czasu wolnego  i funkcjonowania w codziennym życiu.
W Domu będą działać pracownie: komputerowa, muzyczna, edukacyjna, plastyczna, oraz prowadzone będą zajęcia teatralne, muzyczne, pedagogiczne, komputerowe, ergoterapia i biblioterapia. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z rehabilitacji w ramach codziennych zajęć.
Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy wraz z wymaganą dokumentacją składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy ulicy Getta Żydowskiego 4A, nr tel. (43) 824-99-99 lub z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY

Informacja 08.04.2015 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START w ramach projektu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne"” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zaprasza na darmowy obóz sportowy w Wiśle.

Warunki uczestnictwa:

1. Termin:  4- 14  maja 2015 roku - 30 osób.
                14-24  maja 2015 roku - 30 osób
2. Miejsce: Ośrodek Sportowy Polskiego Związku  Sportu Niepełnosprawnych START w Wiśle.

3. Preferowane osoby niepełnosprawne:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek do 60 roku życia,
- preferowane niepełnosprawności narządu ruchu i wzroku.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń osób preferowanych na obóz, będą brane pod uwagę wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie.

4. Organizator PZSN Start zapewnia: zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, zajęcia rekreacyjne i sportowe, opiekę medyczną oraz transport.

5. Ilość miejsc: 60 osób

6.Zamysłem projektu jest zachęcenie osób niepełnosprawnych do uprawiania
sportu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zduńskiej Woli  ul. Getta Żydowskiego 4A, do dnia 27.04.2015 r., do godziny 12.00 do pokoju nr 2 wraz z:
- kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczeniem lekarza o braku przeciwwskazań do wyjazdu na obóz sportowy oraz czy wymagana jest obecność opiekuna.
 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE - miniatura

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

03.04.2015
Pięknych, słonecznych i wiosennych
Świąt Wielkanocnych
oraz dużo zdrowia, radości,
pogody ducha i świątecznej atmosfery
w gronie rodziny i przyjaciół

                                       Życzy Dyrektor
                                     i pracownicy PCPR
                                      w Zduńskiej Woli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

 

 

Informacja - miniatura

Informacja

Powiat Zduńskowolski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    
    Celem głównym pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.
    
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że wnioski w ramach  pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane są:
1) Moduł I – I termin od 16 marca 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r.
– II termin 01 czerwca 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2) Moduł II – od 16 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)
– od 01 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

Informacja  - Ochotniczy Hufiec Pracy - miniatura

Informacja - Ochotniczy Hufiec Pracy

Szanowni Państwo

    Pragniemy poinformować, iż Łódzka Wojewódzka Komenda OHP na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”,. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie „ginących” zawodów m.in. w zawodzie tkacza.
Projekt skierowany jest do 10 kobiet zamieszkujących województwo łódzkie, które mają ukończony 18 rok życia i nie ukończony 25 rok życia, są nieaktywne zawodowo.

W ramach w/w projektu przewiduje się realizację następujących form wsparcia:
•    grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (20 godzin);
•    kurs przedsiębiorczości (30 godzin);
•    kurs zawodowy, obejmujący 180 godzin, który kończy się egzaminem na czeladnika (pod warunkiem spełnienia kryteriów wynikających z § 6 Rozporządzenia MEN z dn. 14.09.2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U.2012.0.1117).

Projekt trwa od kwietnia do czerwca 2015  przy czym od 8 – 30 czerwca 2015 zajęcia projektowe odbywać się będą w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.
Wszelkie koszty oraz wyżywienie uczestników leżą po stronie organizatora.

Dane kontaktowe:
Mobilne Centrum Informacji zawodowej OHP ul. Srebrna 2a w Zduńskiej Woli Tel. 43 823 33 21  tel. kom. 696 402 651 e-mail: m ciz@lodz.ohp.pl
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP ul, Łaska 61 a w Zduńskiej Woli Tel. 43 671 11 84
tel. kom. 665 912 952 e-mail: pppzdwola@lodz.ohp.pl

 

 

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   [38]   39   40   41   42  

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone